Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004, platný v našej ambulancii od 1.6.2015

  

A.

Lekárske prehliadky, komplexné vyšetrenia

Cena

1.

na vedenie motorového vozidla

20 € 

2.

na vedenie motorového vozidla - od 65 rokov

15 € 

3.

pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

33 € 

4.

pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom, potápanie a pod.

20 € 

5.

pred prácou a štúdiom v zahraničí

20 € 

6.

pred nástupom na špecializačný kurz

12 € 

7.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5 € 

8.

Preventívna, vstupná, výstupná prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo prehl. 1x za 24 mes., ktorú hradí ZP)

20 € 

B.

Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu alebo výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia

 

9.

odber biologického materiálu - viac ako 1 výter v jeden deň

1 € 

10.

vyšetrenie CRP, ak to ZP pacienta poskytovateľovi zdrav. starostl. nehradí

5 € 

11.

prepichnutie 1 ušného laloka za účelom aplikácie náušnice (bez ceny materiálu)

4 € 

12.

paušálna úhrada za stratu času mimo ordinačných hodín (zdravotné výkony hradí zdravotná poisťovňa) - za každých začatých 15 minút - neplatí pre objednaných pacientov z dôvodu časového sklzu na strane ambulancie

10 € 

13.

Aplikácia botulotoxínu – odstraňovanie vrások, potenia - 1j.

1,8 € 

14.

Aplikácia kyseliny hyalurónovej – cena práce, ( + cena výplne p.dodávateľa a produktu, teda + 80-300EUR k cene práce )

80 € 

15.

Konzultácia ohľadom chrápania alebo estetickej operácie – odstávajúce ušnice, plastika nosa, jazvy, znamienka ( pri realizácii zákroku u nás – poplatok sa odráta z ceny výkonu )

10 € 

16.

návšteva v byte – cestovné za 1 km

10 € 

C.

Administratívne výkony

 

17.

vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely, iné ako uvedené v časti A

10 € 

18.

výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

10 € 

19.

vypracovanie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

20 € 

20.

príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)

10 € 

21.

overovanie a kopírovanie nálezov €/1 stranu

1 € 

22.

vypísanie lekár. správy v cudzom jazyku

20 € 

D.

Výkony pre komerčné poisťovne a lekárske posudky

 

23.

správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

20 € 

24.

lekársky posudok na účely posúdenia bolesti a sťaženého spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví

20 € 

25.

Výkony pre pacientov, ktorí nespĺňajú podmienky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia - podľa bodovníka:

počet bodov x 0,0233 €,

komplexné vyšetrenie   - 1100 bodov ..............

25,61 €